20GA.WANDA.NO4.11
WANDA, 20 GAUGE,GREEN TINT CLEAR
PLASTIC,2-3/4" LONG,NO 4 SHOT, BY Wanda Cartridge
Co. Houuston, Texas. No longer in Production,Obsolete !
$2.00 each.